شـوینـده و پـاک کـننده قـوی بـرای از بـین بـردن سـریـع و مـوثر لـکها و جـرمـهای ناشـی از گـرده لـنت و سایر عوامـل مـحیطی مـناسب بـرای رینگ هـای استیـل آلـومینیـومی و...

با این مـحصول میتواند از لاستیک اتـومبیل خـود بـا قـدرت پـاکنندگی بسیار بـالا حفاظت و نـگهداری کـرده و حتی آلوده ترین ترین لاستیک هـا را نیز تمییز نمائید و ضمن نـرم و زنده نـگه داشتـن لاستیـک بـراقیت و رنـگ واقعـی را بـه آن بـاز گـردانده و از تـرک خـوردن آن جلوگیری به عمل آورید.

برای استفاده از این محصول نیازی به آب نمی باشد پس از اسپری محصول بر روی رینگ و لاستیک به کمک دستمال حوله ای و خشک می توانید سطح مورد نظر را تمییز نمایید.

نانو گلدواش رینگ و لاستیک اتومبیل گیاهی مهرتاش